Digitálna transformácia firmy

Digitálna transformácia firmy
Na čo by ste sa mali zamerať?

Veľa firiem bude svoje fungovanie rozlišovať na obdobie pred a po vypuknutí pandémie COVID-19, ktorá preverila takmer každú oblasť podnikania - od zabezpečenia prevádzkových procesov, cez online komunikáciu, až po starostlivosť o zákazníkov. Prioritou väčšiny podnikateľov, ktorí chcú byť v nových podmienkach úspešní sa stala digitálna transformácia. Svedčí o tom aj výsledok celosvetového prieskumu, kde až 97% respondentov uviedlo, že vypuknutie pandémie COVID-19 v ich firmách urýchlilo proces digitálnej transformácie.

Ako pandémia pokračuje, firmy stále čelia výzvam spojeným s fungovaním na diaľku, či tlaku na zvýšenie efektivity prevádzkových procesov, preto je pravdepodobné, že digitálna transformácia bude veľkým trendom v podnikaní aj naďalej a jej prínosy ocenia vo veľkých aj v menších firmách. Úspešná implementácia stratégie digitálnej transformácie vo firmách však nie je jednoduchá a podľa zistení BCG až 70% digitálnych transformácií nespĺňa vopred stanovené ciele. 

Ako viete zabezpečiť úspešnú digitálnu transformáciu vo vašej firme? Dôležité je zamerať sa na 4 hlavné prvky digitálnej transformácie, ktorými sú:

 1. Definícia cieľov digitálnej transformácie

 2. Tvorba integrovanej stratégie

 3. Efektívne využitie dát a technológií

 4. Zamestnanci, ktorí disponujú správnymi zručnosťami

Definícia cieľov digitálnej transformácie


Častou príčinou neúspešnej digitálnej transformácie vo firmách je nedostatok presne definovaných cieľov. Potom sa môže stať, že sa vo firme  jednotlivo implementuje veľké množstvo čiastkových technologických riešení, ktoré sú aktuálne populárne a uľahčujú prácu na jednotlivých úlohách či oddeleniach, avšak z pohľadu digitálnej transformácie firmy ako takej, nie sú najideálnejšou voľbou. Častokrát tak dochádza k zavádzaniu rôznych firemných technológií, ktoré v konečnom dôsledku zamestnanci aktívne nepoužívajú, nedajú sa vzájomne integrovať, neprispievajú k dosahovaniu obchodných cieľov, ich používanie je neefektívne a prináša vyššie náklady ako prínosy.

V tomto ohľade je dôležité preskúmať a definovať ciele digitálnej transformácie vo vašej firme, ako aj naplánovať úlohy, použitie technológií a procesov, ktoré ich synergicky pomôžu napĺňať. Či už sa rozhodnete pozmeniť váš obchodný model, zefektívniť firemné procesy, alebo podporiť prácu na diaľku, zodpovedanie nasledujúcich otázok je vynikajúcim východiskovým bodom pre definíciu cieľov vašej digitálnej transformácie:

 • Aký je účel?
  Identifikujte dôvody, prečo chcete investovať do digitálnej transformácie. Popremýšľajte o všetkých výhodách digitálnej transformácie pre vašu firmu. Zahrňte jedinečné výzvy, ktoré vo vašej firme vyrieši práve nová integrovaná technologická stratégia.

 • Aké sú priority?
  Zadefinujte si najdôležitejšie priority, od ktorých určite nechcete upustiť. Môžu sa týkať napríklad zníženia nákladov na IT, dosiahnutia škálovateľnejšej infraštruktúry firemných aplikácií, podpory práce na diaľku, tvorby agilnejšieho podnikania, zvýšenia predaja, zefektívnenia dodávateľského reťazca, či využitia firemných dát.

 • Čo budete robiť?
  Spravte si zoznam konkrétnych úloh v súvislosti s digitálnou transformáciou, ktoré povedú k dosahovaniu stanovených cieľov a priorít. Tie sa môžu týkať napríklad prehodnotenia a výmeny starých IT systémov, prieskumu trhu v oblasti nových typov digitálnych riešení, prenosu dát a špecifických systémov do cloudu, preškolenia a najímania zamestnancov, ako aj interného vývoja aplikácií.

 • Akú implementačnú stratégiu zvolíte?
  Zapojte svoj tím a zmapujte kroky potrebné na implementáciu stanovených úloh digitálnej transformácie. Odpovedzte na otázky týkajúce sa vedenia, riadenia a zdrojov. Spoločne vypracujte stratégiu na zabezpečenie toho, aby sa všetky nové a existujúce technológie dali navzájom integrovať.

 • Ako budete merať úspech digitálnej transformácie?
  Stanovte si merateľné kritériá úspechu a/alebo konkrétnych obchodných výsledkov, ktoré vám umožnia zistiť, či ste dosiahli stanovené ciele digitálnej transformácie. Tieto míľniky by sa mohli týkať úrovne jej prijatia v rámci firmy, výšky dosiahnutých úspor v oblasti IT, štatistík predaja, predajných ciest, produktivity zamestnancov či metrík dodávateľského reťazca.

Tvorba integrovanej stratégie


Podnikové IT portfólio je tvorené z obchodných systémov, aplikácií a ďalších komponentov IT infraštruktúry. Práve potreba integrácie údajov a procesov naprieč rozličnými systémami a oddeleniami je častým dôvodom, prečo sa firmy rozhodujú pre digitálnu transformáciu.

Rovnako to platí aj pre podnikové systémy orientované na zákazníka. Vaši zákazníci pravdepodobne pri využívaní vašich služieb interagujú so SaaS nástrojmi alebo webovými aplikáciami, ktoré sa zameriavajú na určitý aspekt starostlivosti o zákazníka. Tieto nástroje môžu zahŕňať aplikácie, ktoré zobrazujú informácie o produktoch, chatové rozhrania, platobné portály a ďalšie SaaS produkty. Hoci je každý z týchto nástrojov samostatným systémom, všetky sa musia navzájom prepojiť, aby poskytovali čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Tieto technické prepojenia umožnia dosiahnuť vyšší predaj, nižšie náklady na IT, vyššiu úroveň produktivity a presnú analytiku podnikových dát.

Okrem technických aspektov je však potrebné myslieť aj na organizačné a politické aspekty. Nesúlad medzi prioritami a očakávaniami jednotlivých oddelení je častou príčinou zlyhania projektov digitálnej transformácie. Ak váš plán digitálnej transformácie nedokáže dosiahnuť tento druh integrácie, môže to mať za následok neefektívnu alokáciu zdrojov a rozčarovanie nad nenaplnenými cieľmi projektu.

Efektívne využitie dát a technológií


S výrokom, že dáta sú ropa 21. storočia, ste sa už možno stretli. Čo to ale znamená? Tak, ako ropa poháňala ekonomickú aktivitu 20. storočia, lebo umožňuje tvorbu energie potrebnej na výrobu a prepravu tovarov, budú dáta poháňať ekonomickú aktivitu 21. storočia, ktorá bude spočívať v tvorbe, transformácii a využívaní informácií. Tie firmy, ktoré budú vedieť svoje dáta premeniť na hodnotné informácie, budú mať výhodu:

 • lepšie porozumejú potrebám a štruktúre svojich zákazníkov, a tak lepšie zacielia svoje marketingové kampane;

 • budú vedieť lepšie vyhodnocovať efektivitu svojich operácií a optimalizovať tak svoje procesy;

 • získajú lepší prehľad o svojom finančnom manažmente a optimalizujú tak investorsky zaujímavé ukazovatele ako EBITDA.

Premena dát na hodnotné informácie však nie je jednoduchá. Hoci dnešné firmy, najmä veľké korporácie, disponujú množstvom dát, je potrebné tieto často heterogénne dáta navzájom prepojiť, zaviesť štandardy dátovej kvality, zaviesť nové procesy a role týkajúce sa dátového manažmentu a investovať do dátových technológií a zručností, ktoré dokážu extrahovať netriviálne súvislosti a získavať tak pre podnik konkurenčnú výhodu.

Rovnako väčšina AI modelov, ktoré sú dnes už široko využívané, závisí od kvality dátovej bázy, ktorá je použitá pre tréning týchto modelov. Dáta sú preto integrálnou súčasťou digitálnej transformácie.

Nemenej dôležitou je aj technologická architektúra firmy. Kým v minulosti dominovali v podnikovom IT svete proprietárne, monolitické a ťažkopádne systémy, ktoré často viedli k tzv. vendor lock-in (uzamnknutie zákazníka), dnes sú trendom otvorené architektúry postavené na službách, ktoré sa dajú relatívne voľne odpájať a pripájať podľa potreby. Trendom je aj využívanie open source nástrojov pre množstvo typizovaných úloh.

Veľký posun nastal tiež v oblasti infraštruktúry, kedy už nie je potrebné, aby si každý podnik spravoval svoje vlastné serverové systémy, pretože sa môže oprieť o jedného z globálnych poskytovateľov cloud služieb a mať v jednom balíku zahrnuté všetko: od fyzickej infraštruktúry, cez siete, operačné systémy, až po databázy a štandardné aplikačné vybavenie. IT oddelenia firiem sa tak môžu sústrediť na to, v čom je daná firma špecifická a kde prináša najväčšiu pridanú hodnotu.

Zamestnanci, ktorí disponujú správnymi zručnosťami


Digitálna transformácia si viac ako čokoľvek iné vyžaduje talent a zručnosti. Zostavenie tímu ľudí, ktorí sú nielen technologickými odborníkmi, ale dokážu aj spolupracovať a komunikovať pod vedením skúseného lídra, patrí k najdôležitejším krokom, ktorý môže firma prechádzajúca digitálnou transformáciou urobiť.

Úspech digitálnej transformácie stojí a padá na ľuďoch, ktorí sa podieľajú na jej implementácii - od expertného tímu skúsených developerov, odborníkov na dáta, cloudové služby, umelú inteligenciu, cez produktových manažérov a dizajnérov klientskeho zážitku až po manažment firmy, ktorý musí byť zjednotený vo vízii digitálnej transformácie. Dôležité je tiež zaškoliť všetkých zamestnancov firmy tak, aby čo najefektívnejšie využívali nové technológie. Nevyhnutné sú preto zmeny v existujúcich prevádzkových procesoch, ktoré zabezpečia, aby zamestnanci adoptovali nové riešenia do svojej každodennej pracovnej činnosti a prispievali tak k napĺňaniu definovaných cieľov digitálnej transformácie.

Pri digitálnom pretváraní vašej firmy je dôležité, aby vaša stratégia zohľadnila vyššie uvedené prvky. Bez nich riskujete míňanie kapitálu na činnosti a riešenia, ktoré sa v konečnom dôsledku ukážu ako strata času a peňazí. Úspešná digitálna transformácia by mala mať predovšetkým jasný cieľ, podporovať vzájomnú integráciu systémov, efektívnevyužívať dáta & nové technológie a tiež sa nezaobíde bez ľudí, ktorí pomôžu rozvíjať a formovať digitálnu budúcnosť vašej firmy. 

Úspešná digitálna transformácia vďaka Odoo


Hľadáte jednotné softvérové riešenie, ktoré posunie vašu digitálnu transformáciu na vyšší level? Vyskúšajte Odoo - najlepší systém pre efektívne riadenie firiem a zaraďte sa medzi milióny spokojných užívateľov, ktorí opäť našli radosť v podnikaní. Odoo je sada prepojených podnikových aplikácií, kde si firmy dokážu flexibilne vyskladať moduly podľa aktuálnej potreby a fázy rastu. Vzájomná prepojenosť modulov poskytuje jednotné rozhranie, zdieľanú dátovú bázu a previazanosť procesov a minimalizuje tak potrebu náročnej integrácie.  
Novinky v digitalizácii účtovníctva a daní od roku 2022