Novinky v digitalizácii účtovníctva a daní od roku 2022

Novelou zákona o účtovníctve sa na Slovensku, s platnosťou od 1. januára 2022, otvárajú dvere pre digitalizáciu účtovníctva a daní v praxi pre podnikateľov. Zákon, okrem iného, dopĺňa a upravuje podmienky spracovania a archivácie účtovných záznamov a to najmä v ustanoveniach § 31 až § 33 zákona o účtovníctve. Ministerstvo financií tak reflektuje na požiadavky trhu pre možnosť plnohodnotnej digitalizácie

Aké zmeny v digitalizácii nás čakajú od 1.1.2022 


Účtovným jednotkám sa zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej, resp. sa im umožní viesť iba ich elektronickú podobu. Dobre čítate, už žiaden zbytočný papier! Zo zákona vypadla nutnosť použiť takzvanú zaručenú konverziu. Práve táto novinka by mala celú digitalizáciu dokumentov zjednodušiť a zefektívniť.

Podľa slov tajomníka Ministerstva financií Ľuboša Jančíka je elektronická archivácia dokumentov niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel.

V tomto článku vám prinášame stručný prehľad bodov, ktoré sa dotýkajú samotnej elektronizácie účtovníctva

Elektronický účtovný záznam


Zákon upravil definíciu elektronického účtovného záznamu - je to účtovný záznam vyhotovený alebo prijatý v elektronickom formáte, pričom elektronický formát určuje vyhotoviteľ účtovného záznamu alebo je určený na základe dohody s prijímateľom účtovného záznamu.

Požiadavky účtovného záznamu


a) vierohodnosť pôvodu – vyhotoviteľ preukáže, že účtovný záznam skutočne vyhotovil, pričom vierohodnosť pôvodu je možné zabezpečiť pripojením podpisového záznamu zodpovednej osoby, elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov,

b) neporušenosť obsahu – je zabezpečená, ak zaslaním alebo sprístupnením účtovného záznamu alebo transformáciou účtovného záznamu nenastala zmena obsahu zaznamenaných skutočností v účtovnej jednotke, uvedené je potrebné preukázaťꓼ

c) čitateľnosť účtovného záznamu – je zabezpečená, ak je obsah účtovného záznamu čitateľný ľudským okom. Dôležité je dáta archivovať na dátovom nosiči, ktorý bude čitateľný aj o 10 rokov.

Vyššie uvedené požiadavky na účtovný záznam je účtovná jednotka povinná zabezpečiť od vzniku účtovného záznamu, v priebehu jeho možnej transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia až do konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie (10 rokov).

Podpisový záznam


Podpisovým záznamom môže byť:

vlastnoručný podpis,

kvalifikovaný elektronický podpis, alebo

obdobný preukázateľný podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe,

pričom je dôležitá jednoznačná preukázateľná identifikácia osoby, ktorá tento záznam vyhotovila. Za obdobný preukázateľný podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis môže byť považovaný aj osobný prístupový kód, prístupové meno a heslo alebo šifrovací kľúč, pomocou ktorého je možné jednoznačne a preukázateľne identifikovať zodpovednú osobu, ktorá ho použila. 

Na zabezpečenie proti zneužitiu a modifikácii účtovného záznamu sa odporúča použiť elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, prípadne elektronickú pečať.

Elektronická výmena údajov prostredníctvom používateľského aplikačného programu


Umožňuje spracovanie rôznych elektronických formátov účtovných záznamov, ktoré prechádzajú procesom overovania, koordinácie, schvaľovania a zúčtovania bez možnosti ľudského zásahu do obsahu účtovného záznamu prostredníctvom aplikácie. 

Digitálne účtovníctvo, dane a jeho procesy v Odoo


V Odoo sme na digitalizáciu pripravení už niekoľko rokov. Procesy vystavenia cenovej ponuky, odoslania objednávky až po fakturáciu, sú riešené plnohodnotne elektronicky

Prostredníctvom aplikácie Dokumenty viete prijímať akýkoľvek druh dokladov i dokumentov výlučne v elektronickej podobe. Je to jednoduché, doklady prijmete buď na vami zadanú emailovú adresu priamo (emailový alias), alebo ich nahráte zo svojho PC. Spracovávaný súbor viete označiť, pomenovať, očíslovať a zaradiť do zložky (napr. Prijaté faktúry r. 2021). 

 
 

Veľkou výhodou je tzv. „chatter“ nad dokladom, čo znamená, že viete o súbore komunikovať či už interne, alebo externe s vaším klientom (prostredníctvom portálového prístupu). Máte tak v rukách auditnú stopu dokumentu vrátane všetkých komentárov a časových stôp. Samozrejmosťou je tiež OCR systém s priamym prepojením na účtovníctvo


Chcete vedieť viac o digitalizácii?

Naši odborníci Vám radi poradia >>

10 výhod e-learningu pre vašu firmu