OBCHODNÉ PODMIENKY 26HOUSE s.R.O.

 

Spoločnosť 26HOUSE s.r.o. , so sídlom Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 726 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 98187/B (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva nasledovné obchodné podmienky pre sprístupnenie a používanie Diela (ďalej len „OP“):

 

 

Článok I

Definícia základných pojmov

 

Okrem výrazov použitých v úvode týchto OP a v ďalších ustanoveniach týchto OP, nasledujúce výrazy (tzv. legislatívne skratky) budú mať nižšie uvedené významy:

 

1.             Autorský zákon“: zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

2.             Cena Diela“: odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za sprístupnenie Diela Objednávateľovi.

3.             Cena Servisných služieb“: odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za poskytnutie Servisných služieb.

4.             Cenník“: dokument obsahujúci aktuálne platné Ceny Diela a Ceny Servisných služieb. Aktuálny Cenník je zverejnený na Webovej stránke.

5.             Cloud tretej osoby“: cloudový server, zabezpečený treťou osobou, odlišnou od Poskytovateľa a spoločnosti Odoo S.A.

6.             Dielo“: softvérová aplikácia - štandardný modul Poskytovateľa, ktorého podrobná špecifikácia a funkcionality sú vymedzené na Webovej stránke.

7.             Dokumentácia“: konfiguračná alebo používateľská príručka k Dielu, alebo iná dokumentácia k Dielu určená Poskytovateľom.

8.             Incident”: neplánované prerušenie, zníženie kvality Diela, neočakávané a neodkladné problémy a chybové stavy Diela.

9.             Incident management”: správa a riadenie Incidentov ako postupnosť činností s cieľom obnovy služieb v čo najkratšom čase po Incidente.

10.           Konto“: virtuálny priestor, ku ktorému má výlučný prístup Objednávateľ prostredníctvom Webovej stránky.

11.           Licencia“: súhlas Poskytovateľa udelený Objednávateľovi na používanie Diela v rozsahu a spôsobom uvedeným v článku IV týchto OP.

12.           „Obchodný zákonník “: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

13.           Objednávateľ“ osoba, ktorá si postupom špecifikovaným v týchto OP záväzne objednala vybrané Dielo od Poskytovateľa.

14.           Objednávkový formulár“: formulár pre objednanie konkrétneho Diela a/alebo Servisných služieb Objednávateľom od Poskytovateľa, a to prostredníctvom Webovej stránky.

15.           Odoo S.A.“: spoločnosť Odoo S.A., so sídlom Chaussée de Namur, 40, 1367 Grand-Rosière, Belgické Kráľovstvo, VAT: BE0477472701.

16.           Odoo.sh“: cloudový server zabezpečený a prevádzkovaný spoločnosťou Odoo S.A.

17.           On-premise“: spôsob sprístupnenia Diela na technických zariadeniach Objednávateľa.

18.           Prostredie“: Objednávateľom určené prostredie, v ktorom Poskytovateľ sprístupní konkrétne Dielo. Poskytovateľ sprístupní Dielo Objednávateľovi On-premise, prostredníctvom Odoo.sh alebo na Cloude tretej osoby.

19.           Registračný formulár“: formulár dostupný na Webovej stránke, ktorý slúži na registráciu Objednávateľa.

20.           Servisné služby“: sú servisné služby poskytnuté Poskytovateľom v rozsahu a spôsobom podľa článku VII týchto OP.

21.           Webová stránka“: internetová stránka Poskytovateľa https://www.26house.com/  

22.           Zmluvné strany“: Poskytovateľ a Objednávateľ spoločne.

 

 

Článok II

Predmet Zmluvy

 

1.             Týmito OP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím zmluvy o sprístupnení Diela (ďalej len „Zmluva“).

2.             Uzatvorením Zmluvy sa:

a.           Poskytovateľ zaväzuje:

i.            sprístupniť Objednávateľovi Dielo v Prostredí určenom Objednávateľom a umožniť Objednávateľovi používanie Diela spôsobom podľa tejto Zmluvy a udeliť mu Licenciu k Dielu na obdobie trvania Zmluvy , a

ii.           v prípade, ak je súčasťou objednávky aj poskytovanie Servisných služieb, poskytnúť takéto služby Objednávateľovi v rozsahu ním objednanom,

b.           Objednávateľ zaväzuje:

i.            používať Dielo výlučne v rozsahu Licencie k Dielu;

ii.           zaplatiť Poskytovateľovi Cenu Diela v sume určenej v Cenníku a/alebo Cenu Servisných služieb.

 

 

Článok III

Uzatvorenie Zmluvy a objednávky

 

1.           Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu elektronickou formou spôsobom a na základe podmienok upravených v týchto OP, a to vyplnením Registračného formulára Objednávateľom a jeho odoslaním Poskytovateľovi stlačením tlačítka „Vytvoriť účet“ na konci Registračného formulára. Týmto krokom Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením OP, právami a povinnosťami Zmluvných strán. Konkrétnu objednávku realizuje Objednávateľ vyplnením a odoslaním Objednávkového formulára Poskytovateľovi.

2.           Objednávateľ je povinný vyplniť všetky povinné údaje uvedené v Registračnom formulári, a odoslaním formulára podľa bodu 1 týchto OP potvrdzuje a ručí, že tieto údaje sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne.

3.           Súčasťou Registračného formulára je znenie týchto OP, s ktorými je Objednávateľ povinný sa dôkladne oboznámiť a súčasne je oprávnený OP si stiahnuť stlačením odkazu na „Obchodné podmienky“ na konci Registračného formulára; aktuálne účinné znenie OP je vždy uverejnené aj na Webovej stránke. Týmto krokom Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením OP, právami a povinnosťami Zmluvných strán.

4.           Súhlas s týmito OP Objednávateľ potvrdí súčasne aj zaškrtnutím určeného políčka v Objednávkovom formulári na Webovej stránke, čím potvrdzuje, že súhlasí so znením OP. Týmto krokom Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením OP, právami a povinnosťami Zmluvných strán. Bez potvrdenia súhlasu s týmito OP postupom podľa prvej vety tohto bodu nie je možné Objednávkový formulár odoslať.

5.           Po vyplnení a zaslaní Registračného formulára je Objednávateľ presmerovaný na Objednávkový formulár. Pri vypĺňaní Objednávkového formulára je Objednávateľ povinný vykonať výber z viacerých možností ponúkaných Poskytovateľom:

a.           výber konkrétneho Diela z ponuky Poskytovateľa na Webovej stránke,

b.           výber konkrétnej verzie Odoo Enterprise,

c.            výber Prostredia (On-premise, Odoo.sh, Cloud tretej osoby),

d.           výber spôsobu inštalácie Diela (Objednávateľom alebo Poskytovateľom za odplatu v Cenníku),

e.           výber rozsahu Servisných služieb (konkrétneho Balíka).

6.           Objednávkový formulár odoslaný podľa predchádzajúceho bodu predstavuje záväznú objednávku Objednávateľa Poskytovateľovi vo vzťahu ku konkrétnemu Dielu a/alebo Servisným službám; bližší popis konkrétneho Diela a jeho funkcií je na Webovej stránke.

7.           Objednávateľ je oprávnený zadať objednávku Poskytovateľovi aj iným spôsobom, najmä e-mailom, telefonicky a/alebo osobne. V takom prípade Poskytovateľ zašle Objednávateľovi cenovú ponuku a OP na ním uvedenú e-mailovú adresu spolu s odkazom na webovú stránku, prostredníctvom ktorého Objednávateľ potvrdí cenovú ponuku Poskytovateľa. Kliknutím na odkaz bude Objednávateľ presmerovaný na webovú stránku, na ktorej elektronicky podpíše svoju objednávku. Elektronickým podpísaním objednávky a kliknutím na tlačítko „Prijať a podpísať online“ sa medzi Zmluvnými stranami uzatvára Zmluva a Objednávateľ súhlasí s OP. 

8.           Po sprístupnení Diela v Prostredí určenom Objednávateľom sprístupní Poskytovateľ Objednávateľovi aj Dokumentáciu Diela.

 

 

Článok IV

Licenčné podmienky k Dielu

 

1.             Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach poskytnutia Licencie k Dielu:

1.1.        Spôsob použitia Diela : Objednávateľ je oprávnený Dielo používať na účely, pre ktoré je určené a v rozsahu pre potreby Objednávateľa na základe jemu udelenej Licencie. Objednávateľ nie je oprávnený dekompilovať, rozoberať, pokúšať sa o získanie zdrojového kódu alebo dešifrovať Dielo, vykonávať akékoľvek úpravy, adaptáciu, zlepšenie, zdokonalenie, preklad alebo odvodené dielo z Diela, analyzovať, meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad časti Diela zo strojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Dielo podľa svojej potreby, distribuovať alebo linkovať Dielo na viacero zariadení alebo iné služby, alebo sprístupňovať Dielo po sieti alebo v inom prostredí, ktoré umožňuje prístup alebo používanie Diela z viacerých zariadení alebo viacerými používateľmi súčasne, odstrániť, meniť, schovávať alebo znejasniť informácie o majetkových právach (vrátane upozornenia o autorských právach a ochranných známkach) Poskytovateľa alebo jeho pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií pre Dielo, alebo inak upravovať Dielo; a to priamo sám alebo nepriamo prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Diela, za účelom zistenia princípov, na ktorých bolo Dielo vytvorené, resp. ktorýkoľvek jeho prvok.

1.2.        Rozsah Licencie k Dielu : územne neobmedzená a vecne obmedzená. Licencia k Dielu je obmedzená iba na jeden server produkčnej inštalácie Odoo Enterprise alebo Odoo Community. Poskytovateľ udeľuje Licenciu k Dielu aj na interné testovacie účely, a to na 1 (jeden) testovací a/alebo vývojový server Objednávateľa.

1.3.        Nevýhradnosť Licencie k Dielu : nevýhradná podľa ustanovenia § 70 ods. 4 Autorského zákona.

1.4.        Trvanie Licencie k Dielu : časovo neobmedzená.

1.5.        Prechod a zánik Licencie k Dielu : zánikom Objednávateľa neprechádzajú práva a povinnosti z týchto OP na jeho právneho nástupcu.

1.6.        Odplatnosť Licencie k Dielu : odmena za Licenciu je súčasťou Ceny Diela.

1.7.        Nakladanie s Licenciou k Dielu : Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie k Dielu alebo postúpiť práva z Licencie k Dielu na postupníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak Objednávateľ požiada Poskytovateľa o udelenie súhlasu, neudelenie súhlasu/nevyjadrenie sa Poskytovateľa na základe žiadosti Objednávateľa nezakladá fikciu udelenia súhlasu. Udelený súhlas Poskytovateľa je kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolateľný.

2.           Poskytnutie Licencie k Dielu podľa tohto článku OP nezakladá pre Objednávateľa žiadne vlastnícke právo, ani právo duševného vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k Dielu, s výnimkou práv a nárokov, výslovne priznaných týmito OP.

3.           Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že je plne a bez obmedzenia oprávneným na výkon majetkových práv k Dielu alebo jeho časti a vysporiadal všetky nároky osôb, ktoré by mohli mať z titulu autorstva k Dielu, neporušuje autorské práva iných osôb k Dielu, alebo jeho časti.

4.           Objednávateľovi vzniká právo používať Dielo v rozsahu Licencie k Dielu od momentu jeho sprístupnenia v zmysle týchto OP za predpokladu zaplatenia Ceny Diela.

5.           Porušenie podmienok Licencie podľa tohto článku Zmluvy Objednávateľom sa považuje za podstatné porušenie povinností Objednávateľa.

 

 

Článok V

Cena Diela a platobné podmienky

 

1.             Aktuálny Cenník je prístupný na Webovej stránke. Odsúhlasením týchto OP Objednávateľ vyhlasuje, že sa s Cenníkom riadne oboznámil a tento bezvýhradne akceptuje.

2.             Cena Diela je stanovená v sume podľa aktuálneho Cenníka a platí sa jednorazovo.

3.             Cenu Diela je možné uhradiť platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, PayPal alebo prevodom na účet.

4.             Objednávateľ je povinný uviesť platobné údaje, požadované Poskytovateľom.

5.             V prípade, ak dôjde k zmene údajov Objednávateľa, ktoré sú potrebné pre vystavenie faktúry, oproti údajom pôvodne uvedeným v Registračnom formulári, Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu tieto zmeny písomne oznámiť Poskytovateľovi cez svoje Konto.

6.             Cena Diela sa považuje za riadne a včas zaplatenú Objednávateľom až dňom pripísania celej vyfakturovanej sumy na účet Poskytovateľa.

 

 

Článok VI

Zodpovednosť za vady Diela

 

1.             Poskytovateľ zodpovedá a Objednávateľovi ručí za to, že Dielo bude ku dňu jeho sprístupnenia funkčné, bude mať požadovanú odbornú úroveň a bude zodpovedať účelu, ktorému má slúžiť. Poskytovateľ poskytuje záruku na Dielo na dobu 30 (tridsať) kalendárnych dní (ďalej len „Záručná doba“), ktorá plynie od sprístupnenia Diela Objednávateľovi v ním určenom Prostredí. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Diele na Objednávateľa v zmysle týchto OP, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto okamihu (skryté vady). Za vady diela podľa týchto OP sa nepovažujú tzv. bugs.

2.             Poskytovateľ nezodpovedá za vady funkčnosti Diela, ktoré:

a.           vznikli v dôsledku postupu Objednávateľa v rozpore s Dokumentáciou Diela, určenou pre používanie Diela, resp. jeho časti,

b.           spočívajú v nedostatkoch mimo rámca jeho plnenia podľa Zmluvy (najmä hardvérové chyby tretích strán, nedostupnosť zdrojových údajov a služieb poskytovaných tretími stranami, napríklad moduly Odoo S.A., infraštruktúra Objednávateľa),

c.            boli spôsobené udalosťou, za ktorú zodpovedá tretia osoba,

d.           boli spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.

3.             Ak má Dielo vady, s výnimkou vád uvedených v bode 2 tohto článku OP, Objednávateľ tieto písomne oznámi Poskytovateľovi (ďalej len „Oznámenie vád“). Oznámenie vád Poskytovateľ bezodkladne písomne potvrdí.

4.             Voľbu nároku, ktorý si Objednávateľ vo vzťahu k vade uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má Poskytovateľ poskytnúť zvolené plnenie oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi:

a.           v Oznámení vád, alebo

b.           písomne do 2 (dvoch) pacovných dní po zaslaní tohto oznámenia Poskytovateľovi, prípadne od posúdenia charakteru Vady Poskytovateľom, ak je k tomuto posúdeniu potrebná súčinnosť Poskytovateľa.

5.             Ak po preskúmaní vady Diela Poskytovateľ zistí, že ide o vadu Diela, ktorú spôsobil Poskytovateľ, zaväzuje sa začať s odstraňovaním vád Diela do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa potvrdenia vád Poskytovateľom a vady odstrániť v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa.

6.             Ak sa ukáže, že vada Diela alebo jeho časti je neodstrániteľná, môže Objednávateľ :

a.           požadovať zľavu z Ceny Diela,

b.           od Zmluvy odstúpiť a to len v prípade, ak na úmysel od Zmluvy odstúpiť Poskytovateľa v Oznámení vád alebo v oznámení voľby nároku vopred upozornil.

7.             V prípade, ak Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny Diela, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude zohľadnený aj význam Diela, resp. jeho časti pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa.

8.             Poskytovateľ nie je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Poskytovateľovi pri odstraňovaní vád Diela.

9.             Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že pri vadách Diela platia prednostne ustanovenia tohto článku OP pred akýmikoľvek dispozitívnymi ustanoveniami právnej úpravy.

 

 

Článok VII

Servisné služby Diela

 

1.             Poskytovateľ sa zaväzuje k poskytovaniu Servisných služieb Objednávateľovi, v závislosti od konkrétnej objednávky Objednávateľa vo forme predplatených balíkov, ktorých cena a časový rozsah je uvedený v Cenníku na Webovej stránke Poskytovateľa (ďalej len „Balík“).

2.             Poskytovateľ poskytuje Servisné služby:

a.           podpory a údržby v nasledovnom rozsahu:

i.            vývoj nových funkcií Diela,

ii.           e-mail a telefonická podpora,

iii.          podpora s hlásením Incidentov v predvolenom systéme na server Odoo S.A.,

iv.          odstraňovanie Incidentov,

b.           inštalačné a konfiguračné v nasledovnom rozsahu:

i.            inštalácia, konfigurácia Diela a nastavenie Prostredia, testovanie, UAT

ii.           úpravy formulárov, reportov a pracovných postupov,

iii.          aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.,

iv.          podpora dodatočnej migrácie dát,

v.           inštalácia a migrácia Diela na novú verziu (deployment),

c.            školiace a tréningové v nasledovnom rozsahu:

i.            užívateľské školenia a konzultácie,

ii.           technické a programátorské školenia.

3.             Poskytovateľ poskytuje Servisné služby podpory a údržby k Dielu za nasledovných podmienok :

·            Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní,

·            Odstránenie vád v primeranej lehote podľa rozhodnutia Poskytovateľa.

4.             Servisné služby poskytuje Poskytovateľ počas pracovných dní (podľa slovenského pracovného kalendára) v čase od 09:00 hodiny do 17:00 hodiny.

5.             Objednávateľ berie na vedomie, že doba riešenia, uvedená vyššie (v tabuľke) neobsahuje:

a.           obnovu hardvérových zariadení (HW),

b.           obnovu operačného systému (OS) a konektivity,

c.            riešenie požiadaviek na zmenu a/alebo rozšírenie funkcionalít Diela,

d.           riešenie Incidentov, ktoré nie sú spôsobené Poskytovateľom.

6.             Objednávateľ berie na vedomie, že rozsah služby Incident management je obmedzený na iniciálnu analýzu až do fázy identifikácie pravdepodobnej príčiny Incidentu. Uvedené platí, v prípade ak sa vďaka zisteniam pri iniciálnej analýze predpokladá, že Incident je spôsobený tretími stranami, dodávateľmi, používateľmi Objednávateľa alebo inými IT systémami Objednávateľa.

7.             Miestom poskytovania Servisných služieb je predovšetkým sídlo Poskytovateľa a/alebo sídlo Objednávateľa. Poskytovateľ bude poskytovať Servisné služby prioritne prostredníctvom vzdialeného prístupu.

8.             Objednávateľ berie na vedomie, že v čase poskytovania Servisných služieb Poskytovateľom je možné, že Dielo nebude dočasne užívaniaschopné. Poskytovateľ je povinný vopred oznámiť Objednávateľovi čas poskytovania Servisných služieb, najmä plánované odstávky Diela.

9.             Objednávateľ sa zaväzuje, že Poskytovateľovi bude oznamovať Incidenty:

a.           prostredníctvom webovej Helpdesk aplikácie na webstránke https://www.26house.com/sk/helpdesk/ ,

b.           telefonicky, na tel. č.: +421 (0)2/455 299 02 , alebo

c.            prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu: support @26house.com .

10.           Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na poskytovanie Servisných služieb. V prípade, ak zo strany Poskytovateľa nedôjde k riadnemu a včasnému poskytnutiu Servisných služieb Objednávateľovi z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Objednávateľom, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi neposkytnutím Servisných služieb riadne a včas.

11.           Týmito OP Poskytovateľ zároveň udeľuje Objednávateľovi licenciu aj k Servisným službám v rozsahu a za podmienok dohodnutých v článku IV týchto OP, za predpokladu, že výsledkom poskytnutých Servisných služieb je dielo majúce povahu autorského diela podľa Autorského zákona.

 

 

Článok VIII

Cena Servisných služieb a platobné podmienky

 

1.             Ak sa Zmluvné strany nedohodli pre konkrétny prípad inak platí, že Cena Servisných služieb je určená vo forme hodinovej sadzby uvedenej v Cenníku na Webovej stránke.

2.             Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že účtovacou jednotkou hodinovej sadzby je každých začatých 15 (pätnásť) minút.  

3.             Platnosť Objednávateľom objednaného Balíka Servisných služieb je 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky Servisných služieb Poskytovateľom. V prípade nevyčerpania Balíka Objednávateľ nemá nárok na vrátenie uhradenej Ceny Servisných služieb, a to ani na vrátenie jej alikvotnej časti.

4.             Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že:

a.           v prípade poskytovania Servisných služieb na mieste určenom Objednávateľom, je Poskytovateľ oprávnený účtovať aj príplatok za dopravu v sume uvedenej v Cenníku;

b.           mesačná obnova testovacieho prostredia Diela je spoplatnená sumou, uvedenou v Cenníku.

5.             Na platobné podmienky Ceny Servisných služieb sa primerane použijú ustanovenia článku V týchto OP.

 

 

Článok IX

Zodpovednosť za škodu

 

1.             V prípade vzniku nároku Objednávateľa na náhradu škody v dôsledku porušenia povinností zo strany Poskytovateľa, sa Zmluvné strany dohodli, že suma náhrady škody nepresiahne sumu skutočnej škody, ktorá vznikla Objednávateľovi, ako okamžitý a priamy dôsledok takéhoto porušenia povinnosti, a to maximálne do 12-násobku priemernej mesačnej platby podľa Zmluvy. Na účely tohto ustanovenia sa priemerná mesačná platba počíta z doby trvania Zmluvy k dátumu porušenia povinností zo strany Poskytovateľa.

2.             Obmedzenie náhrady škody podľa tohto článku sa uplatňuje v rozsahu povolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

 

Článok X

Iné práva a povinnosti Zmluvných strán

 

Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas na použitie obchodného mena Objednávateľa (vr. loga atď.), všeobecných informácií o Objednávateľovi pre referenčné a marketingové účely Poskytovateľa (najmä v prezentačných materiáloch, na webovom sídle a pod.). O použití informácií podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný vopred informovať Objednávateľa.

 

 

 

 

Článok XI

Trvanie a ukončenie Zmluvy

 

1.             Zmluva uzatvorená podľa týchto OP je uzatvorená na dobu neurčitú.

2.             Zmluva zaniká:

a.           písomnou výpoveďou Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu podľa bodu 3 tohto článku OP,

b.           písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode;

c.            písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov vymedzených Obchodným zákonníkom.

3.             Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote v dĺžke 3 (tri) mesiace, ktorá začne plynúť od 1. (prvého) dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.

4.             V prípade odstúpenia sa Zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

 

Článok XII

Doručovanie

 

1.           Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti podľa týchto OP i prostredníctvom elektronických prostriedkov - e-mailom, bez potreby súčasného zasielania písomností poštou. Zmluvná strana – odosielateľ je povinný zaslať písomnosť elektronicky spolu o žiadosťou o notifikáciu o doručení adresátovi, pričom z hľadiska doručenia je rozhodujúcim dátum uvedený v notifikácii.

2.           Písomnosti týkajúce sa skončenia týchto OP sa Zmluvné strany zaväzujú doručovať výlučne poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje Zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej strane - adresátovi na adresu sídla uvedeného v Registračnom formulári, resp. adresu písomne oznámenú Zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň uvedený ako deň doručenia na doručenke alebo v deň, keď písomnosť pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.

 

 

Článok XIII

Ochrana dôverných informácií

 

1.           Predmetom ochrany v zmysle týchto OP sú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, výkresy, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné obchodné a technické informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:

a.           ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia (najmä Zmluva, informácie o právach a povinnostiach Zmluvných strán, ako aj informácie o cene);

b.           ktoré sa týkajú Diela;

c.            ktoré sa týkajú Zmluvných strán (najmä informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o ich majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o ich technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva);

d.           ktoré sa týkajú obchodných partnerov Zmluvných strán;

e.           pre ktoré je stanovený právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti);

f.            ktoré boli poskytnuté Zmluvnej strane pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy, pokiaľ sa týkajú jej predmetu a/alebo obsahu;

g.           ktoré sú výslovne Zmluvnými stranami označené ako „dôverné“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, z ktorého je zjavné, že sa jedná o dôvernú informáciu,

(ďalej pre všetky typy informácií, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle tejto Zmluvy len „Dôverné informácie“).

2.           Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie informácií v zmysle bodu 1 tohto článku OP spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie Dôverných informácií aj u svojich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

3.           Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie, ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením.

4.           Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia /odovzdania /oznámenia/ sprístupnenia:

a.           odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou;

b.           (i) ovládanej osobe Zmluvnej strany; (ii) ovládajúcej osobe Zmluvnej strany; (iii) osobe, vo vzťahu ku ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie ovládanej osoby alebo podobné postavenie; a (iv) osobe, v ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie, pričom uvedené osoby budú mať vo vzťahu k ochrane Dôverných informácií rovnaké povinnosti ako dotknutá Zmluvná strana;

c.            súdu, ak sa Zmluvná strana rozhodne uplatniť práva z tejto Zmluvy resp. práva zo Zmluvy vyplývajúce prostredníctvom žaloby.

5.           Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

a.           boli zverejnené už pred uzavretím Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;

b.           sa stanú všeobecne a verejne dostupné po uzavretí Zmluvy z iného dôvodu, ako z dôvodu porušenia povinností podľa OP, čo musí byť preukázateľné;

c.            majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti,

boli získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie

6.           Všetky povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy.

 

 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 

1.           Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.Apríla 2021 a sú zverejnené na Webovej stránke.

2.           Právne vzťahy neupravené týmito OP, ktoré vznikli uzavretím zmluvy sa spravujú najmä ustanoveniami OP, Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Všetky spory vznikajúce z týchto OP a v súvislosti s nimi budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

3.           Od týchto OP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

4.           Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto OP, vrátane Cenníka kedykoľvek počas ich platnosti, pričom je povinný vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie OP. Zmena je účinná zverejnením OP na Webovej stránke. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových OP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné OP.

5.           Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou OP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do dňa účinnosti nových OP. Ak Objednávateľ v lehote podľa tohto bodu OP nedoručí Poskytovateľovi svoj nesúhlas so zmenou OP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa sa odo dňa účinnosti zmeny OP riadia novými zmenenými OP.

6.           OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia OP aj v inom ako slovenskom jazyku platí, že ich znenie vyhotovené v slovenskom jazyku sa použije ako rozhodné jazykové znenie a len toto znenie je právne záväzné pre Zmluvné strany. Znenie vyhotovené v akomkoľvek inom jazyku nie je právne záväzné pre Zmluvné strany a má len charakter informatívneho prekladu obsahu OP vyhotovených v slovenskom jazyku.

 

 

Na rozširujúce moduly od 26HOUSE a servisné služby sa vzťahujú Obchodné podmienky uvedené na stránke https://www.26house.com/sk_SK/shop/terms Podpisom objednávky Objednávateľ akceptuje ich aktuálne znenie